Slevy

Všechny slevy

Úvodní informace
1. Tyto obchodní podmínky se vztahuji na smluvní vztah mezi provozovatelem jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím ohledně koupě zboží resp. služeb, který je uskutečněn přes internetový obchod www.masopropsy.com nebo jiným způsobem komunikace na dálku. Tyto obchodní podmínky se použijí také v jiných případech jako všeobecné podmínky provozovatele, pokud na ně jiné smlouvy či faktury odkážou.
2. Provozovatelem tohoto obchodu a majitelem práv k němu je: Ing. Lubomír Pilný, IČ: 633 83 292 - zabívající se prodejem chovatelských potřeb a krmiv, Adresa: Břenkova 9, Brno, 613 00, zapsaný do živnostenského rejstříku Magistrátem města Brna dále v OR: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna
Vznik oprávnění: 15.11.1995 , email:info@masopropsy.com, IČ:63383292, Č. účtu: 2400094009/2010 (Fio banka, a.s.) (dále také jako prodávající).
3. Tyto podmínky se vztahují na každý nákup na internetovém obchodu MasoProPsy.com. Zákazník je povinen se s jejich obsahem seznámit.

 

Nákup zboží:
1. Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího, když tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).
2. Od uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy řídící se těmito podmínkami, kupující zasláním objednávky a uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří právně nedílnou součást smlouvy.
3. Technický způsob vytvoření objednávky a informace o jednotlivých krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a jeho technického uspořádání. Objednávka je vytvořena budoucím kupujícím výběrem zboží umístěného v katalogu technické části internetového obchodu, po automatizovaném zpracování dochází s ohledem na druh a počet zboží k potvrzení o přijetí objednávky a následně k samotnému uzavření kupní smlouvy, tj. k závaznému potvrzení (obě potvrzení mohou být spojena v jedno, není-li uvedeno jinak, jedná se o závazné potvrzení). Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
4. Prodávající prohlašuje, že plní vůči kupujícímu jako spotřebiteli informační a jiné povinnosti dle zákona.
5. Pokud je kupní smlouva uzavřena jiným způsobem, použije se pro proces jejího uzavření občanského zákoníku s tím, že internetový obchod či katalog jsou vždy podkladem pro podání návrhu na kupní smlouvu ze strany kupujícího a návrh na uzavření kupní smlouvy činí kupující.

 

Kupní cena, doprava a podmínky dodání zboží:
1. Kupní cena a zvláštní informace o zboží (jeho vlastnostech, rozšířené záruce, doby použitelnosti, zvláštnostem v dodání atd.) jsou uvedeny v katalogu zboží v internetovém obchodu, popř. v ceníku. Není-li uvedeno jinak, cena je uvedena v českých korunách včetně DPH. Přijímání hotových peněz se řídí vyhl. č. 37/1994 Sb. a zákonem č. 254/2004 Sb. (přijímání max. 10 ks mincí a hotovosti max. do 15 000 Eur), popř. zákonem č. 61/1996 Sb.
2. Zboží je určené pro trh České republiky a splňuje předpisy platné na jejím území.
3. Doložka rizika: pokud se z důvodu mimořádné změny kurzu koruny vůči USD nebo EUR nebo neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu, je dodavatel oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky.
4. Není-li dohodnuto jinak, platí se zboží předem bankovním převodem, platbou v hotovosti nebo platbou na dobírku. Do zaplacení kupní ceny není prodávající povinen předat zboží kupujícímu. Pro obchodní partnery s opakovanými odběry lze však dohodnout dodání zboží na fakturu s individuálně dohodnutou dobou splatnosti. Do plného zaplacení za zboží a náklady (přeprava apod.) je zboží ve vlastnictví prodávajícího.
5. Zboží je dopravováno běžně užívanými dopravci, konkrétní dopravce se volí v průběhu objednávky a cena za dopravu se přičítá k ceně objednaného zboží. Cena je při objednání zobrazena s ohledem na výběr druhu způsobu dodání zboží.
6. Cena za dopravu se zobrazí v průběhu objednání.
7. Většina nabízeného zboží je k dodání připravena ve skladu a po potvrzení objednávky obratem dodána. Předpokládaná doba dodání včetně doručení je zpravidla 4 dny, nejdéle zpravidla týden od závazného potvrzení objednávky. O delším datu dodání je zákazník informován prodávajícím nejpozději při zaslání závazného potvrzení objednávky nebo bezprostředně poté. Nebude-li kupující souhlasit s delší dobou dodání či přesáhne-li doba od objednání zboží týden, aniž by byla objednávka potvrzena, je oprávněn od smlouvy odstoupit; to však neplatí, pokud je zboží již prodávajícím odesláno.
8. Zboží je odesíláno na adresu uvedenou v objednávce, kupující je povinen si na této adrese zboží převzít a učinit všechny kroky k řádnému převzetí zboží (např. řádné označení domu a zvonku).
9. Výměny zboží a vrácení zboží z jiných důvodů než jsou stanoveny v těchto podmínkách či v zákoně jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího.
10. Vlastnosti zboží odpovídají jeho písemné specifikaci uvedené v internetovém obchodu. Obrázky k tomuto zboží odpovídají zpravidla přesnému vzhledu zboží, skutečný vzhled však se může lišit u jednotlivého zboží v detailech, barevné kombinaci a podobně. S ohledem na to jsou obrázky ke zboží pouze ilustrativní. Pokud je uvedena bližší specifikace zboží v názvu zboží nebo jeho popisu (a to popř. i v cizojazyčném názvu zboží), má toto přednost před připojeným obrázkem. Nesoulad detailů na zboží, v barvě a podobně není důvodem k reklamaci zboží, zákazník po převzetí zboží však může využít právo na vrácení zboží koupené přes internetový obchod (viz dále).

11.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavi kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

Reklamace vad zboží:
1. Kupující je povinen při dodání zboží ihned reklamovat neúplnost dodávky či fyzické poškození dodávky a o zjištěných závadách sepsat s dopravcem protokol, jinak nemusí být reklamace uznána.
2. Kupující je povinen zboží co nejdříve prohlédnout a případné vady uplatnit neprodleně u prodávajícího, zpravidla do tří dnů či do 14-ti dnů u skrytých vad. V případě včasného neoznámení vad nemusí být reklamace uznána. Záruční doba pro spotřebitele je 2 roky a běží od převzetí zboží. Doba použitelnosti či minimální trvanlivosti je uvedena na výrobku či v daňovém dokladu, obvykle činí 12 či 18 měsíců. Záruka se však nevztahuje na vady či úbytky zboží způsobené omezenou dobou použitelnosti výrobku vyplývající z návodu či povahy výrobku. Odstoupení není možné v případech uvedených občanském zákoníku (zboží upravené pro zákazníka, zboží podléhající rychlé zkáze atd.).
3. Práva z vad zboží lze uplatnit nejdéle ve lhůtě dvou let od převzetí zboží, jinak zanikají. V případě včasného neoznámení vad po jejich zjištění nemusí být reklamace uznána. O reklamaci bude prodávajícím sepsáno potvrzení či protokol. Daňový doklad nahrazuje záruční list, pokud není vystaven zvláštní záruční list. Reklamace jsou vyřizovány nejdéle do 30-ti dnů od jejich doručení prodávajícímu.
4. Pro uplatnění reklamací a práva z toho vyplývající se použije pro spotřebitele příslušné ustanovené občanského zákoníku. Záruka se dále nevztahuje na nakládání se zbožím v rozporu s návodem, obecnými znalostmi či nevhodným použitím nebo uskladněním.
5. Platnost informací o zboží a cenách je vždy platná pro daný časový okamžik zobrazení v internetovém obchodu, resp. nejpozději k okamžiku potvrzení objednávky. Po potvrzení objednávky se již cena nemění, s výjimkou doložky rizika.
6. Pro kupujícího podnikatele platí úprava reklamací obsažená v obchodním zákoníku (viz níže sekce Úprava pro kupující - podnikatele).

 

Odstoupení od smlouvy do 14- ti dnů:
1. Podle občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14- ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to při koupi na přes internet či jiný způsob umožňující komunikaci na dálku dle zákona, a v této době odstoupení zaslat prodávajícímu. To neplatí při jiných způsobech koupě, např. při osobním odběru.
2. Zboží je kupující povinen nejpozději v této stejné lhůtě, tj. do 14- ti dnů, zaslat na své náklady osobně či dopravcem prodávajícímu, do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí škody na věci kupující.
3. Prodávající má v případě využití tohoto oprávnění spotřebitelem právo dle zákona na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží a je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 14- ti dnů od doručení vráceného zboží, které je nepoškozené, vrácené se všemi součástmi, návodem atd. Není-li dohodnuto jinak, vrací se kupní cena bankovním převodem na účet sdělený kupujícím, popř. na adresu dodání zboží poštovní poukázkou. Zboží zaslané spotřebitelem na dobírku nebude převzato. Ke zboží připojte průvodní dopis a fakturu zaslanou prodávajícím.
4. Pokud kupující nesplní další povinnosti uvedené v těchto podmínkách (např. povinnost překontrolovat zboží při jeho doručení a při poškození sepsat reklamační protokol, viz výše sekce Reklamace vad zboží), nemusí být odstoupení uznáno za platné, nelze-li věc dále použít či prodat jako novou, popř. si prodávající může odečíst hodnotu poškození věci či chybějícího příslušenství věci.

 

Spotřebitelé:
1. Je-li smluvní stranou spotřebitel (osoba, která nejedná v rámci obchodní či jiné podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
2. Tyto obchodní podmínky v ostatních ustanoveních odpovídají zákonem upraveným právům spotřebitele (např. právo na odstoupení bez důvodu – viz výše).

 

Autorská ochrana a ochrana obchodního jména:
1. Jakékoliv použití ilustrativních obrázků použitých prodávajícím, grafiky jeho internetového obchodu, zdrojového kódu, obsahu obchodních podmínek či jiných prostředků používaných prodávajícím k podnikání, ať už pro účely podnikání či pro účely jiné je možné pouze se souhlasem provozovatele. Neoprávněné použití může být považováno za porušení autorského práva a postihnuto dle příslušných předpisů jako trestný čin či žalováno občanskoprávní cestou. To platí i tehdy, bude-li těchto prostředků použito jen zčásti či budou dodatečně upraveny.
2. Podle prvého odstavce je shodně chráněn i obchodní název prodávajícího, tj. obchodní jméno MasoProPsy.com . Jakékoliv jeho využití či napodobení bez souhlasu prodávajícího není povoleno a bude stíháno také dle pravidel ochrany hospodářské soutěže.

 

Osobní údaje:
1. Uskutečněním objednávky zákazník uděluje obchodu souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů k realizaci objednávky a uskutečnění obchodu (identifikace zákazníka, doručení zboží, použití pro obchodní nabídky, včetně emailové hromadné pošty pro obchodní sdělení prodávajícího), včetně vyřizování reklamací či případného uplatnění náhrady škody nebo nároku na zaplacení kupní ceny ze strany provozovatele. Souhlas je udělen na dobu neurčitou v mezích § 5 zákona č. 101/2000 Sb.
2. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka budou používány výhradně pro jeho vnitřní potřebu evidenci zákazníka a nebudou poskytovány třetím osobám (s výjimkou vymáhání nároků prodávajícího právní cestou). Nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Společná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2014. Jejich aktuální znění bude vždy zveřejněno na stránkách internetového obchodu MasoProPsy.com a je možné si toto znění zobrazit vždy v průběhu objednávání a uzavírání smlouvy, znění bude prodávajícím archivováno.
2. Kontrolním orgánem prodávajícího je živnostenský úřad a jiné správní úřady. Náklady komunikace na internetovém obchodu nejsou pro zákazníka žádné (zákazník platí pouze vlastního připojení k internetu svému poskytovateli). Prodávající neodpovídá za technické chyby prodejního systému. Prodávající neposkytuje žádné další poprodejní služby, kromě vyřizování reklamací a dalšího prodeje nabízeného zboží.
3. Tyto obchodní podmínky je oprávněn si kupující uložit v případě, že je uzavřena kupní smlouva dle těchto podmínek. Možnost zobrazení obchodních podmínek odpovídá občanskému zákoníku.
4. Tyto obchodní podmínky lze doplnit v jednotlivých případech o písemný dodatek, který je platný tehdy, jestliže je s ním učiněn výslovný souhlas obou smluvních stran, včetně přijetí faktury prodávajícího kupujícím. Součástí těchto podmínek jsou podmínky dopravy, plateb a výměny zboží, které jsou také k dispozici na stránkách internetového obchodu.
5. V případě porušení těchto podmínek kupujícím je prodávající oprávněn žádat smluvní pokutu, žalovat své pohledávky, postoupit je, žádat náhradu škody u soudu či využít jiné právní prostředky.
6. Účastníci smlouvy se výslovně dohodli na tom, že je ze sporů z této smlouvy mezi podnikateli dána místní příslušnost soudu prvého stupně v Brně. Dále se smluvní strany dohodly na tom, že pohledávky kupujícího vůči prodávajícímu nelze v souladu s občanským zákoníkem převést na jinou osobu bez souhlasu prodávajícího.
7. Smluvní vztah se řídí právem České republiky a platí pro něj ustanovení občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, v českém jazyce a bez dohody stran ji nelze zrušit, není-li uvedeno jinak.

 

 
V Brně dne 16. 2. 2014
 Ing. Lubomír Pilný, MasoProPsy.com

 

 

 

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

- Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

 

- Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

 


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně